Tomato (Cherry Style) - Sweet Gold

Tomato (Cherry Style) - Sweet Gold

C$3.99Price

Type:  Cherry Tomato

Growth:  Indeterminate

Days:  60 Days

Disease:  TMV F

Fruit Size:  0.4-0.5 oz.

Description:  Same as sweet million, only yellow